Агаарын хөлөг & тусгай эрсдэлийн даатгал

SYNNEX Иргэний болон ерөнхий зориулалтын агаарын тээвэрлэгчид, агаарын орон зай & навигацын үйлчилгээ, нисэх буудал болон газрын үйлчилгээ үзүүлэх явцад учирч болох бүх төрлийн эрсдэлийг удирдах олон улсын стандартад нийцсэн даатгал & давхар даатгалын програмуудыг олон улсын даатгалын зах зээл дээр өрсөлдөхүйц үнэ, даатгуулагч бүрийн онцлогт тохирсон оновчтой даатгалын нөхцөлийг санал болгон, эрсдэлийг Ллойдс болон олон улсын даатгалын зах зээлд байршуулан ажилладаг.


Иргэний болон ерөнхий зориулалтын агаарын тээвэрлэгчийн хувьд

 • Агаарын хөлгийн их бие, эд анги, сэлбэг хэрэгслийн даатгал
 • Агаарын тээвэрлэгчийн гуравдагч этгээд болон зорчигчид учруулах хариуцлагын даатгал
 • Агаарын хөлгийн их биед учруулах дайны эрсдэлийн даатгал
 • Агаарын тээврийн хөлгийн их бие, эд ангийн өөрийн хүлээх хариуцлагын даатгал
 • Агаарын тээврийн хөлгийн их бие (сэлбэг хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн хамт)-ийн дайны эрсдэл болон түүнтэй холбоотой бусад эрсдэлийн даатгалын гэрээ
 • Дайн, агаарын хөлгийг булаах, барьцаалах болон түүнтэй холбоотой бусад эрсдэлийн улмаас иргэний агаарын тээвэрлэгчийн гуравдагч этгээдийн өмнө хүлээх хариуцлагын даатгал
 • Терроризмийн даатгал
 • Нисэх багийн гишүүдийн гэнэтийн ослын даатгал
 • Хөдөлмөрийн чадвар алдалтаас үүссэн нисгэгчид нисэх эрхээ алдах эрсдэлийн даатгал

Нисэх буудал, навигацын үйлчилгээ үзүүлэх явцад шаардлагатай даатгалын хамгаалалт

 • Нисэх буудлын хариуцлагын даатгал
 • Навигацын үйлчилгээ үзүүлэх явцад гуравдагч этгээдэд учруулах хохиролын хариуцлагын даатгал
 • Мэргэжлийн хариуцлагын даатгал • Нисэх буудал дээрх нефть бүтээгдэхүүний агуулахын хөрөнгийн болон хариуцлагын даатгал
 • Нисэх буудал, навигацын тоног төхөөрөмжийн даатгал
 • Ангарын хөрөнгийн даатгалын эрсдэлийн даатгал
 • Ангарын хариуцлагын даатгал


SYNNEX -тэй ажилласнаар үүсэх давуу талууд

Зах зээлийн туршлага

МУ-ын нийт агаарын хөлгийн 94%- ийг шууд болон давхар даатгалын брокероор томилогдон даатган, эрсдэлийг ОУ-ын зах зээлд байршуулан ажиллаж байна.

Оновчтой шийдэл

Бид таны бизнесийн үйл ажиллагаанд эрсдэлийн үнэлгээ хийж, түүнд тохирсон даатгалын хүртээмжтэй бүтээгдэхүүн үйлчилгээг олон улсын байгуулагуудтай хамтран хүргэдэг.

Эрсдэлийн байршуулалт & Даатгагч, давхар даатгагчийн зэрэглэл

Дотоодын даатгалын зах зээл дээр мэргэжлийн түвшинд таны эрсдэлийн удирдлагын зөвлөх байж даатгалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, гэрээний нөхцөлүүдийг тусгайчлан боловсруулж, даатгуулагчийн эрх ашигийг төлөөлөн ажиллана.

Туршлага 10+

Олон улсын даатгалын зах зээл дээр давхар даатгалын хөтөлбөрийг байршуулан ажилладаг

Өрсөлдөхүйц хураамж

Зах зээлийн боломж нөхцөлд тааруулсан хураамжийг бид санал болгодог