Үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний салбарын даатгал

SYNNEX Үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээны даатгал нь хувь хүний болон хувиараа бизнес эрхлэгчид зориулагдсан даатгалын бүтээгдэхүүн юм. Тус даатгал нь бизнес эрхлэгчдыг бие даан нөхөн төлөх боломжгүй хохиролоос хамгаалж эдийн засгийг тогтвортой байлгахад тусалдаг бөгөөд ингэснээр бизнес эрхлэгчдыг эрсдэлтэй өндөртэй нөхцөл байдалд ч үйл ажиллагааг хэвийн явуулах боломжийг олгодог.


Үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээны салбарын даатгал нь бизнесийг гэнэтийн осол, шүүхийн нэхэмжлэл, байгалийн гамшиг болон бусад сөрөг үйл явдлуудаас үүдэлтэй санхүүгийн алдагдалаас хамгаалдаг.

 • Байгууллагын ерөнхий хариуцлагын даатгал
 • Мэргэжлийн хариуцлагын даатгал
 • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хариуцлагын даатгал
 • Олон нийтийн өмнө хүлээх хариуцлага
 • Өмчлөгч, эзэмшигчийн хариуцлагын даатгал
 • Ажиллагсдын хариуцлагын даатгал
 • Ажил олгогчийн хариуцлагын даатгал
 • Удирдах ажилтны хариуцлагын даатгал

 

 • Барилга байгууламжийн даатгал
 • Оффисын даатгал
 • Бараа материалын үлдэгдэлийн даатгал
 • Эд хөрөнгийн даатгал
 • Электрон тоног төхөөрөмжийн даатгал
 • Үйлдвэр тоног төхөөрөмжийн даатгал
 • Агуулахын даатгал

 

 • Бэлэн мөнгөний даатгал
 • Төлбөрийн тасалдлын даатгал
 • Зээлийн эрсдлийн даатгал
 • Бизнесийн тасалдлын даатгал
 • Гүйцэтгэлийн баталгааны даатгал
 • Гэрээний хариуцлагын даатгал
 • Урьдчилгаа төлбөрийн баталгааны даатгал

 

 • Лангууны барааны даатгал
 • Түрээслэгчийн хариуцлагын даатгал
 • Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал
 • Автотээврийн хэрэгслийн даатгал

 

 • Ажиллагсдын гэнэтийн ослын даатгал
 • Олон улсын эрүүл мэндийн даатгал
 • Эмнэлэг эмчилгээний зардлын даатгал

 

 • Дотоод ачаа тээврийн даатгал
 • Гадаад ачаа тээврийн даатгал
 • Ачаа тээвэрлэгчийн хариуцлагын даатгал


SYNNEX -тэй ажилласнаар үүсэх давуу талууд

Оновчтой шийдэл

Бид таны бизнесийн үйл ажиллагаанд эрсдэлийн үнэлгээ хийж, түүнд тохирсон даатгалын хүртээмжтэй бүтээгдэхүүн үйлчилгээг олон улсын байгуулагуудтай хамтран хүргэдэг.

Эрсдэлийн байршуулалт & Даатгагч, давхар даатгагчийн зэрэглэл

Дотоодын даатгалын зах зээл дээр мэргэжлийн түвшинд таны эрсдэлийн удирдлагын зөвлөх байж даатгалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, гэрээний нөхцөлүүдийг тусгайчлан боловсруулж, даатгуулагчийн эрх ашигийг төлөөлөн ажиллана.

Туршлага 10+

Олон улсын даатгалын зах зээл дээр давхар даатгалын хөтөлбөрийг байршуулан ажилладаг

Өрсөлдөхүйц хураамж

Зах зээлийн боломж нөхцөлд тааруулсан хураамжийг бид санал болгодог