Ажилтны эрүүл мэндийн даатгал

Ажилчдын эрүүл мэндийн даатгал- ажилтны тэтгэмж олгох хөтөлбөрийн удирдлагад гарсан алдаа, дутагдлын төлөө ажил олгогчийн хариуцлага, тухайлбал тэтгэмжийн хөтөлбөрүүдийн талаар ажилчдад зөвлөгөө өгөхгүй үүднээс гарах алдаа дутагдлыг хамгаална.

Энэхүү даатгал нь ажил олгогчоос одоогийн ажилчдад багц даатгалын хөтөлбөр хэлбэрээр санал болгож болгож байна. Энэ нь тухайн компанид ажилчдыг татах, авч үлдэх арга хэрэгсэл давуу тал болж өгдөг.


Амь нас эрүүл мэндийн даатгалын бүтээгдхүүн

 1. Гадаадад зорчигчдын эрүүд мэндийн даатгал
 2. Гэнэтийн осолын даатгал
 3. Ажилтны эрүүл мэндийн даатгал
 4. Дотоодын эрүүл мэндийн даатгал
 5. Дотоодод аялагчын даатгал (ON-SITE COVER)
 6. Олон улсын эрүүл мэндийн даатгал
 7. Хөдөлмөрийн чадвар түр алдалтын даатгал
 8. Эмчилгээний зардалын даатгал

АМЬДРАЛЫН ДААТГАЛ

Эрүүл мэнд

 1. Эрүүл мэндийн даатгал
 2. Хүнд өвчтөн эрсдэлийн даатгал
 3. Хорт хавдарын даатгал
 4. Өндөр хамгаалалтай эрүүл мэндийн даатгал

Амь нас

 1. Амь насны даатгал
 2. Зээлдэгчийн амь насны даатгал
 3. Насан туршийн амь насны даатгал

Тэтгэвэр

 1. Тэтгэвэрийн даатгал
 2. Хугацаат тэтгэвэрийг даатгал

Хуримтлал

 1. Хуримтлалын даатгал
 2. Боловсролын хуримтлалын даатгал


SYNNEX -тэй ажилласнаар үүсэх давуу талууд

Оновчтой шийдэл

Бид таны бизнесийн үйл ажиллагаанд эрсдэлийн үнэлгээ хийж, түүнд тохирсон даатгалын хүртээмжтэй бүтээгдэхүүн үйлчилгээг олон улсын байгуулагуудтай хамтран хүргэдэг.

Эрсдэлийн байршуулалт & Даатгагч, давхар даатгагчийн зэрэглэл

Дотоодын даатгалын зах зээл дээр мэргэжлийн түвшинд таны эрсдэлийн удирдлагын зөвлөх байж даатгалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, гэрээний нөхцөлүүдийг тусгайчлан боловсруулж, даатгуулагчийн эрх ашигийг төлөөлөн ажиллана.

Туршлага 10+

Олон улсын даатгалын зах зээл дээр давхар даатгалын хөтөлбөрийг байршуулан ажилладаг

Өрсөлдөхүйц хураамж

Зах зээлийн боломж нөхцөлд тааруулсан хураамжийг бид санал болгодог